Čerpání Grantu rektora VŠE a České spořitelny 2019

Pravidla pro čerpání finančních prostředků z Grantu rektora VŠE

a České spořitelny na podporu studentských zájmových aktivit v roce 2019

  1. Obecné informace

Výběrová komise stanovila obecná pravidla, která jsou pro příjemce finančních prostředků z Grantu rektora VŠE a České spořitelny závazná. Za obdržené finanční prostředky z Grantu rektora VŠE a České spořitelny jste jako úspěšní žadatelé povinni Vámi zvolenou formou uvádět, že Vaše činnost byla podpořena VŠE a Českou spořitelnou. Může se jednat o uvedení loga VŠE a loga České spořitelny na webových stránkách, na propagačních materiálech, na webu, apod.

  1. Propagace České spořitelny

Uvádění loga České spořitelny zároveň podléhá schválení ze strany odpovědné osoby z České spořitelny (kontakt je uveden níže). Proto je doporučeno kontaktovat odpovědnou osobu:

Veronika Němcová

E-mail: veronemcova@csas.cz

Logo ke stažení 1. (RGB)2. (CMYK).

  1. Proplácení finančních prostředků

VŠE proplatí výdaje pouze na základě dokladu, který doručíte osobně nebo poštou studentskému tajemníkovi rektorky. Doklad musí být originálem, nestačí tedy pouhá kopie. Každý doklad musí obsahovat příslušné základní údaje (informace o dodavateli a odběrateli – v případě faktury také ostatní náležitosti jako je datum vystavení, splatnosti i datum zdanitelného plnění, jednotlivé položky dokladu upřesňující co bylo pořízeno, celkovou částku).

Doklad může mít dvojí formu:

a) jedná se o originál dokladu, který Vám vystavil dodavatel (např. dodavatelská faktura nebo pokladní doklad);

b) nebo můžete vystavit fakturu (2019_faktura) na danou částku Grantu – podmínkou je rozepsání jednotlivých položek v Kč (materiál, služby, apod.) a přiložení všech originálních dokladů k vyúčtování. Tato možnost je jedním ze způsobů vyúčtování pro organizace s právní subjektivitou.

c) rovněž je možné požádat o přímou fakturaci dodavatele na VŠE, čemuž však musí předcházet vystavení objednávky – zajišťuje studentský tajemník rektorky, s konkrétní žádostí se obraťte na něj prostřednictvím emailu studentsky.tajemnik@gmail.com

Pokud provedete úhradu dodavateli platební kartou, pak je nutné s originálem dokladu dodat i kopii bankovního výpisu, ze kterého bude patrné, že dané finanční prostředky byly skutečně uhrazeny. Ostatní položky označte tak, aby nebyly viditelné. Ponechte pouze identifikaci čísla účtu, data platby a částku platby. Stejný postup je nutný i v případě úhrady bankovním příkazem.

Vždy je nutné uvést, zda jste fakturu dodavateli již uhradili (a doložit bankovním výpisem či pokladním dokladem), či zda její zaplacení dodavateli požadujete od VŠE.

Za čerpání grantu a předkládání dokladů je zodpovědný žadatel. Při každém čerpání je nutné dodat číslo bankovního účtu, na které má být platba připsána – totožné s číslem bankovního účtu v INSIS v případě fyzické osoby.

Spolu s doklady se odevzdává tento vyplněný dokument: 2019_grant_proplaceni shrnující informace o předkládaných dokladech a požadovaném plnění. Předkladatel vyplní části označené třemi otazníky (???). Dokument se zasílá elektronicky na e-mail studentsky.tajemnik@gmail.com před předáním dokladů.

  1. Uznatelnost nákladů / Uznatelné a neuznatelné náklady

Uznatelným výdajem je spotřební náklad v podobě služeb, materiálu či drobného dlouhodobého majetku. U položek osobní spotřeby je nutné mít výdaje předem schválené (občerstvení, vstupné apod.). V odůvodnění je nezbytné stručně zdůvodnit jejich nezbytnost, jak přispěly k cílům projektu a přiložit prezenční listinu účastníků související akce, zejména pak, pokud překročí částku 500 Kč.

Neuznatelným nákladem jsou jakékoliv alkoholické nápoje.

Uznatelným výdajem je dále odůvodněně zakoupený hmotný statek, např. elektronika, která však nepřekročí celkovou částku (včetně DPH) 3 tisíce korun. Fyzické položky (nikoli služby), které překročí částku 3 tisíce korun, nebudou proplaceny.

V případě, že k proplacení budou předloženy doklady obsahující neuznatelné položky, nebudou finanční prostředky převedeny na účet předkladatele.

  1. Důležité termíny

Finanční prostředky je možné čerpat od 1. 3. 2019 do 1. 11. 2019.

Čerpání je průběžné. Doklady vztahující se k akcím uskutečněným v letním semestru 2019 musejí být odevzdány k proplacení nejpozději do 31. 5. 2019, za zimní semestr do 1. 11. 2019Minimální částka, kterou VŠE průběžně proplatí, činí 1 000 Kč.

!!! Doklady, které budou odevzdány po 31. 5. 2019, respektive 1. 11. 2019. nebudou akceptovány k proplacení !!!

Po odevzdání daňových dokladů je ještě nutné dodat i vyhodnocení a závěrečnou zprávu projektu v elektronické formě, a to nejpozději do 10. prosince 2019.

  1. Závěrečná zpráva projektu

Vyhodnocení projektu v závislosti na povaze realizovaného projektu musí obsahovat:

a) specifikaci předmětu projektu,

b) počet zúčastněných osob včetně vyjmenování významných účastníků akce,

c) doložení písemných materiálů (pozvánky, letáky atd.),

d) fotodokumentaci,

e) doložení, jak byla v průběhu projektu prezentována VŠE a Česká spořitelna,

f) vyhodnocení projektu (uveďte jeho přínosy, ale i problematické oblasti).

V Praze dne 13. prosince 2018