Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pravidla pro pořádání studentských akcí na VŠE

Související stránky

Každá oficiální studentská organizace pořádající akce na VŠE se řídí dle Pravidla pro pořádání studentských akcí na VŠE.

Pravidla pro pořádání studentských akcí na VŠE

Studentskou akcí se rozumí odborná, zájmová, kulturní nebo společenská akce, pořádaná oficiální studentskou organizací s podepsanou platnou Smlouvou o součinnosti působící při Vysoké škole ekonomické v Praze zejména pro studenty a zaměstnance VŠE. Komerční akce není považována za studentskou akci.

  1. Povoleny budou jen takové společenské aktivity, které neporušují zákon ani vnitřní předpisy školy, neškodí zájmům státu ani školy a jsou v souladu s předmětem činnosti dané studentské organizace.
  2. O schválení studentské akce je nutno požádat přes email studentsky.tajemnik@gmail.com nebo prostřednictvím Oznámení o záměru konat studentskou akci na VŠE, který je přílohou těchto pravidel, s dostatečným předstihem (2 měsíce až 1 týden přede dnem konání - podle povahy akce) oznámit tajemníkovi rektora pro studentské záležitosti (dále jen „studentský tajemník“). Studentský tajemník zváží možnost uspořádání akce s ohledem na chod školy (případně projedná s OSM, VC, AVO a dalšími dotčenými útvary VŠE), projedná s pořadatelem akce organizační podrobnosti. Konečné rozhodnutí o konání akce provádí prorektor pro studijní a pedagogickou činnost.
  3. Formulář se zasílá pouze elektronickou formou na e-mail studentského tajemníka studentsky.tajemnik@gmail.com.
  4. Rezervace místností probíhá výhradě prostřednictvím ISIS. Žádost o rezervaci místností zprostředkovává studentský tajemník, a to v případě, že studentská akce byla schválena v souladu s předchozími body těchto Pravidel.
  5. Využití atria v RB, RB 101, Vencovského auly, Likešovy auly a veškeré víkendové akce, sváteční a podobné akce podléhají schválení vedením VŠE.
  6. Pořadatel akce dbá na šetrné užití vybavení místnosti. Pořadatel nese odpovědnost za škody způsobené na vybavení místnosti v době konání akce.
  7. Pořadatel zajistí seznámení organizátorů akcí s bezpečnostními pravidly a pravidly požární ochrany na VŠE.
  8. Při použití technického zařízení je pořadatel povinen seznámit se s pravidly používání zařízení a dodržovat je.
  9. Propagace studentských akcí v objektu školy se řídí pravidly, která jsou uvedena na webu školy.

V případě dotazů kontaktujte: Ing. Stanislava Richtera, studentského tajemníka rektora

Tato pravidla jsou platná od 1. ledna 2015