Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Principy podpory studentských aktivit

Související stránky

Místnosti jsou zapůjčovány dle Principů podpory studentských aktivit.

Principy podpory studentských aktivit

Motto: Studenti by měli považovat školu nejen za místo výuky, ale měli by si k ní vytvořit i nějaký pozitivní vztah – měli by ji považovat za své zázemí.

  • Škola by měla umožnit svým studentům, aby na její akademické půdě mohli uskutečňovat své spo­le­čenské ak­ti­vi­ty, tj. činnost spolků, sdružení či zájmových skupin – měla by jim dát alespoň v určitém čase k dis­po­zici místnost pro provozování takových aktivit.
  • Možnost využívat místnost musí být formálně ošetřena, to znamená, že musí být uzavřena Smlouva o součinnosti. Po­kud taková společenská aktivita není řízena právnickou osobou, pak se smlouva uza­vře s fy­zic­kou osobou, která se prohlásí za jednatele této aktivity (nepožaduje se žádná formální po­doba prohlášení).
  • Jednatel musí požádat o přidělení místnosti a času a předložit seznam alespoň pěti studentů VŠE v Praze (včetně kontaktů), kteří se hodlají příslušné společenské aktivity účastnit (členů spolku, sdru­žení či zájmové sku­pi­ny). Účast studentů jiných škol a veřejnosti tím není vyloučena.
  • Má‑li být místnost pronajata bezplatně, tj. v duchu věty z tohoto důvodu má jeho působení na VŠE své opodstatnění a je v sou­ladu s cíli VŠE, což bylo zohledněno v podmínkách smluvního vztahu (viz ná­vrh smlouvy), musí žadatel předložit projekt, ze kterého bude patrná oprávněnost žádosti o bez­platné poskytnutí prostor.
  • Povoleny budou takové společenské aktivity, které neporušují zákon ani vnitřní předpisy školy a které neškodí zájmům státu ani školy. Konečné rozhodnutí provádí pověřený prorektor ve spolupráci se studentským tajemníkem rektora.

V případě dotazů kontaktujte: Ing. Jakub Drábka, studentského tajemníka rektora

V Praze dne 1. ledna 2015