Všeobecné podmínky pořádání akcí studentskými organizacemi v areálu školy v Praze

 

I.

Základní informace

 

a) Studentskou organizací se rozumí subjekt mající právní subjektivitu (ZS, který je zapsán ve veřejném rejstříku), nebo subjekt nemající právní subjektivitu (v takovém případě je za studentskou organizaci zodpovědný vedoucí spolku, který s VŠE uzavřel smlouvu o součinnosti). Studentskou organizací může být: spolek anebo klub; název si volí příslušná studentská organizace sama.

b) Studentskou akcí se rozumí výhradně taková akce, kterou administruje studentský tajemník rektora. Pokud žadatel pořádá akci místo výuky, administruje celou akci příslušná fakulta prostřednictvím vyučujícího a tajemnice fakulty; žadatel má povinnost předložit před konáním akce povolení vyučujícího a tajemnice fakulty s danou akcí studentskému tajemníkovi nejméně 3 pracovní dny předem, na vyžádání je žadatel povinen předložit povolení i členům Útvaru ochrany a obrany (dále jen ÚOO) V případě, nebudou-li žádaná povolení předložena, může být akce zrušena bez náhrady a žadatel může být sankcionován, viz odst. III. písm. c).

c) Člen vedení VŠE, studentský tajemník nebo vedoucí odboru správy majetku (dále jen OSM) a ÚOO mohou studentskou akci v průběhu jejího konání kdykoli zrušit. To je možné pouze ze závažných důvodů, zejména pak z důvodu porušení smlouvy o součinnosti a Všeobecných podmínek pořádání akcí studentskými organizacemi (dále jen Všeobecné podmínky). Okamžité ukončení akce je povinen zajistit zástupce organizace, který je na akci přítomen a je k tomu vyzván.

d) Studentská organizace smí pořádat každý semestr maximálně 4 akce ve Vencovského aule, nebo v RB 101 a nanejvýše jednu akci týdně v Likešově aule.

 

II.

Práva a povinnosti žadatele

a) Žadatel má právo žádat o poskytnutí prostor a technické podpory k pořádání akcí pro studenty Vysoké školy ekonomické (dále jen VŠE) v areálu VŠE na Žižkově (náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov) a na Jižním městě (Ekonomická 957, 140 00 Praha 4 – Jižní Město).

b) O rezervaci místnosti ve standardním režimu (standardním režimem se rozumí taková rezervace, která má maximální kapacitu 200 osob a akce se koná v pracovním dnu mimo svátek) je nutné žádat studentského tajemníka rektora nejpozději do 12:00 hodin úterý, které předchází týdnu plánované akce. O rezervaci místnosti v nestandardním režimu (nestandardním režimem se rozumí taková rezervace, která překročí kapacitu 200 osob, nebo se se koná mimo pracovní dny) je nutné žádat studentského tajemníka minimálně 30 dní před datem konání akce. V žádosti musí být vždy uveden jmenovitě žadatel, který je pověřen organizováním akce s uvedením kontaktu na něj (mobil). V případě nesplnění těchto podmínek nebude žádost projednána.

c) Žadatel je povinen být na akci fyzicky přítomen, v opačném případě má poskytovatel právo akci okamžitě ukončit.

d) Vedoucím studentské organizace, jeho zástupcem, osobou pověřenou konáním akce a v technických záležitostech vyškoleným členem studentské organizace mohou být pouze studenti VŠE. O změně ve vedení studentské organizace je organizace povinna informovat bez prodlení studentského tajemníka rektora. Žadatel je povinen oznámit ihned změnu v údajích zástupce žadatele uvedených v záhlaví Smlouvy o součinnosti uzavřené s VŠE; pokud takto neučiní má se za to, že tyto údaje platí a v případě doručení zprávy na tuto adresu se má za to, že zpráva byla doručena řádně.

e) Studentská organizace je povinna na vyžádání studentského tajemníka předložit seznam minimálně pěti aktivních studentů VŠE, kteří jsou členy této studentské organizace.

f) Žadatel se zavazuje, že:

 • akce jím pořádaná bude v souladu s předmětem činnosti studentské organizace, kterou zastupuje a nebude mít komerční charakter;
 • studentská organizace se zavazuje, že nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno VŠE a nebude jednáno v rozporu s etickým kodexem VŠE;
 • při akcích a přednáškách bude VŠE prezentována jako partner (v PPT prezentacích, mobilní stojany, plazmy…), stejně bude prezentována na internetových stránkách žadatele a projektu, logo VŠE bude umístěno (uvedeno) jako logo „Partner projektu“ na sociálních sítích;
 • bude v rámci své činnosti podporovat PR aktivity školy;
 • akce jím pořádané budou primárně určené pro studenty VŠE, návštěvníci akce musí být minimálně ze 2/3 studenti VŠE. Výjimky mohou být připuštěny v řádně odůvodněných případech. O výjimce rozhodne studentský tajemník rektora v případě akce ve standardním režimu, v případě akce v nestandardním režimu rozhodne o výjimce na svém zasedání vedení školy; Kontrolu mohou provádět pouze příslušníci bezpečnostní agentury a ÚOO dle platných předpisů školy. Za poměr přítomnosti 2/3 studentů VŠE zodpovídá žadatel, který v případě nedodržení této podmínky může být sankcionován dle bodů III/c této smlouvy. Pro účely případné kontroly přítomnosti 2/3 studentů VŠE jsou studenti povinni předložit na vyžádání pověřeného pracovníka studentský průkaz.
 • budou dodržovány obecně závazné bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy a vnitřní předpisy VŠE;
 • do objektu VŠE nebudou vnášeny jiné než nezbytné materiály, krom materiálů určených výhradně k účelu akce;
 • budou dodržovány pokyny osob odpovídajících za provoz, údržbu, správu a bezpečnost objektů v areálu VŠE na Žižkově a na Jižním městě;
 • v areálu VŠE nebudou kromě míst k tomu určených vylepovány jakékoliv informační materiály (např.: plakáty, cedule, směrovky apod.). O propagaci prostřednictvím oddělení Public relations (dále jen PR) je třeba žádat s dostatečným časovým předstihem (nejpozději 7 dní před konáním ohlášené akce – ve výjimečných případech nejpozději 2 pracovní dny před konáním akce / o výjimečnosti případu rozhodne PR po konzultaci se studentským tajemníkem rektora);
 • nebude přenášen mobiliář a ani nebude manipulováno s technikou. O poskytnutí mobiliáře a dalších pomůcek zažádá zástupce žadatele OSM a audiovizuální oddělení (AVO) s dostatečnou časovou rezervou (nejpozději 7 dní před konáním ohlášené akce – ve výjimečných případech nejpozději 2 pracovní dny před konáním akce / o výjimečnosti případu rozhodne studentský tajemník rektora po konzultaci s OSM. Zástupce žadatele je povinen mít u sebe souhlas s používáním mobiliáře a audiovizuální techniky; na žádost studentského tajemníka, nebo člena ÚOO, je povinen tento souhlas předložit;
 • studentská organizace určí člena zodpovídajícího za technickou stránku organizace akce, kterého pověřený pracovník AVO a dalších útvarů OSM proškolí v ovládání AV techniky apod.;
 • pokud bude chtít studentská organizace využít služeb externího dodavatele/dodavatelů, kde bude třeba jeho/jejich vstupu do budovy, bude o tom v žádosti (Oznámení o záměru konat studentskou akci na VŠE) informovat OSM, které musí vstup externího dodavatele povolit. Toto jednání musí být v souladu s předpisy VŠE;
 • parkování vozidel pořadatelů, hostů, cateringu aj. je nutné konzultovat s OSM, které rozhodne o způsobu řešení dle aktuální kapacity parkovacích prostor a platných předpisů VŠE.

g) Studentská organizace se zavazuje, že v průběhu akce bude nakládat s majetkem šetrně. V případě poškození majetku VŠE vzniklého v souvislosti s akcí pořádanou žadatelem se žadatel zavazuje uhradit veškeré škody a vzniklé náklady spojené se škodní událostí do 3 pracovních dnů od výzvy k úhradě.

h) Studentská akce se koná výhradně v rezervovaném čase, před ani po době rezervace se akce nesmí konat. Konec studentské akce je vždy nejpozději ve 21:30.

i) Žadatel o průběhu každé akce organizované v souladu s těmito podmínkami sepíše protokol (viz příloha), který po vyplnění předá (fyzicky, nebo pošle emailem) do 3 pracovních dnů od provedení akce studentskému tajemníkovi, v případě nepředložení protokolu řádně a/nebo včas může být žadatel sankcionován podle odst. III. písm. c) těchto podmínek.

III.

Práva a povinnosti poskytovatele

a) Poskytovatel se zavazuje, že v rámci svých možností umožní žadateli pořádat akce pro studenty v prostorách areálu VŠE na Žižkově a na Jižním městě a poskytne mu technickou pomoc.

b) O konkrétní žádosti rozhoduje studentský tajemník rektora v případě akce ve standardním režimu, o akci v nestandardním režimu rozhodne zasedání vedení školy.

c) Porušení ustanovení této smlouvy může mít za následek:

 • zrušení akce
 • zrušení případných rezervací dříve provedených a nepovolování dalších akcí po dobu až šesti měsíců nebo
 • odstoupení od smlouvy (Smlouva o součinnosti uzavřená s VŠE); odstoupení musí být písemné a jeho účinky nastávají okamžikem doručení (za doručené se odstoupení považuje desátým dnem úložní lhůty na poště, i když si ho adresát nevyzvedne) na adresu zástupce žadatele v záhlaví smlouvy uvedeného